Realizacja zajęć profilaktycznych kierowanych do Szkół z terenu Powiatu Biłgorajskiego

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego stajemy przed szeregiem nowych wyzwań, ale i trudności będących konsekwencją wydarzeń ostatnich społecznych zjawisk, które wpłynęły nie tylko na zmianę mentalności, ale i zaburzenie poczucia bezpieczeństwa w domach polskich rodzin. Troska o uczniów powoduje, że jako instytucja zobowiązana do przeciwdziałania przemocy w rodzinie angażujemy siły, środki i zasoby, aby umożliwić uzyskanie pomocy i wsparcia osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W tym niełatwym dla całego społeczeństwa czasie pragniemy skierować uwagę na szczególną grupę osób potrzebujących wsparcia, jaką są dzieci zagrożone i dotknięte problemem  izolacji społecznej, przemocą domową, agresją, zagrożeniem wynikającym z uzależnienia od Internetu oraz zagrożeniem negatywnymi treściami na jakie dzieci mogą trafiać w wyniku korzystania z urządzeń multimedialnych. To wszystko może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz zagrożone poczucie bezpieczeństwa, co może wpłynąć na zaburzony etap rozwoju społeczności szkolnej.

Niepewność, co do bliższej i dalszej przyszłości mogą powodować napięcia i mogą skutkować tendencją do agresywnego zachowania. To z kolei wiąże się ze wzmocnieniem braku poczucia bezpieczeństwa, w szczególności wśród dzieci. Jako instytucja zobowiązana do działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej apelujemy, aby szkoły w podejmowanych działaniach kładły jeszcze większy nacisk na profilaktykę wobec zachowań niepożądanych społecznie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zaprasza Szkoły na terenie Powiatu Biłgorajskiego do współpracy celem realizowania zajęć edukacyjno-wychowawczych, które mogą być prowadzone stacjonarnie jak również w formie zajęć online. Niezbędną dla Ośrodka jest inicjatywa wychowawcy danej klasy aby móc nawiązać kontakt, zaplanować zajęcia oraz dostosować treści zajęć do tematyki oraz wieku i potrzeb dzieci i młodzieży.  

Proponowana tematyka zajęć edukacyjnych to:

  1. KONFLIKTY RÓWIEŚNICZE - geneza, sposoby ich rozwiązywania, profilaktyka,
  2. MEDIACJE szkolne jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów uczniowskich,
  3. Efektywna KOMUNIKACJA w relacjach uczniowskich jako wzmacnianie kompetencji miękkich. 

Propozycja Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest wynikiem prowadzonych przez Ośrodek zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej i profilaktyki przeciwdziałania przemocy oraz sytuacji kryzysowych w rodzinach.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, a możliwość skorzystania z nich będzie uzależniona od poziomu zainteresowania placówek i kolejności zgłoszeń.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt indywidualny celem ustalenia terminu oraz tematyki zajęć.

Zapraszamy do kontaktu !

Życzenia Świąteczne!

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, stałych i niszczących naruszeń praw człowieka na świecie, zagraża ona milionom dziewcząt i kobiet. Dotyka kobiet bez względu na ich wiek, pochodzenie czy poziom wykształcenia. Przemoc ta przybiera wiele form, w tym przemoc fizyczną, seksualną lub psychiczną, a także przemoc ekonomiczną i wyzysk.

Problem ten jest w dużej mierze niezgłaszany ze względu na bezkarność, milczenie, piętno i wstyd, które go otaczają.

O przemocy wobec kobiet mówimy coraz więcej, ale jak pokazują statystyki cały czas za mało.

Globalne dane na temat przemocy wobec kobiet:

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet rozpoczyna akcję 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie będą prowadzone różne kampanie dotyczące zwalczania przemocy i dyskryminacji. W szesnastodniowe obchody wchodzi między innymi Światowy Dzień Aids i Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na 10 grudnia przypada zaś kulminacyjne wydarzenie, czyli Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Poradnictwo psychologiczne

Kampania mediacyjna "ZGODA NA PREZENT".

Niejednokrotnie niezgoda, kłótnie, spory, konflikty są przyczyną eskalacji negatywnych emocji, które prowadzą do kryzysowych sytuacji, załamań relacji rodzinnych i wydarzeń traumatycznych.

Zbliżające się Boże Narodzenie to najlepszy czas na wyciągnięcie ręki na zgodę,  bo świąteczny okres sprzyja refleksjom i pojednaniu. To czas bliskości, rodzinnej atmosfery, niespiesznych, pełnych miłości spotkań i życzliwości. To także okres, w którym poświęcamy dużo czasu na przygotowania, zastanawiamy się, kogo odwiedzić, kogo zaprosić, kto zasiądzie wspólnie z nami do stołu, a kogo przy nim zabraknie. W tym czasie też chętniej się godzimy i łatwiej przebaczamy.

Dlaczego tak często odwlekamy pojednanie? 

Odczuwamy naturalny lęk przed powrotem do źródeł konfliktu, rozdrapywaniem starych ran, lęk przed odrzuceniem, strach przed konfrontacją. Wiele osób waha się przez pierwszym krokiem i wyciągnięciem ręki, gdyż uważają to za ujmę w honorze, czy przejaw słabości, a tymczasem postawa taka jest zdecydowanie przejawem dojrzałości i odwagi.

Zażegnanie konfliktu nie jest łatwe, gdyż często latami nosimy w sercu żal i mocno zakorzenioną urazę, dlatego zrozumienie negatywnych emocji i ich podłoża jest podstawą w procesie zrozumienia i przebaczenia.

Kiedy warto skorzystać z pomocy mediatora? 

Jeśli mamy chęci pojednania się, lecz nie potrafimy do tego spokojnie podejść, warto skorzystać z porady mediatora.  Ogromną zaletą jest bezstronność takiej osoby. Mediator gromadzi informacje i porządkuje je. Do niczego nie nakłania, nie podaje rozwiązań. Podczas spotkania osoby w konflikcie mają szansę na przedstawienie swoich doświadczeń, emocji, Mogą wyrzucić gniew i frustracje. Ludzie czują się wysłuchani, a to daje im dużą ulgę. Kluczowym elementem mediacji jest szukanie, tego co łączy, a nie tego, co dzieli.

Postarajmy się o oczyszczenie atmosfery przed tym wyjątkowym, świątecznym czasem, abyśmy mogli go przeżyć w sposób łagodny, spokojny i serdeczny...

O co najczęściej spieramy się w rodzinie?

Powodów do kłótni jest wiele. W każdej rodzinie znajduje się drażliwy temat, którego poruszenie może wywołać lawinę negatywnych emocji. Najczęstszym przypadkiem są jednak spory pokoleniowe, kłótnie wywołane zazdrością rodzeństwa oraz inny światopogląd i przekonania. 

Co zrobić w sytuacji, gdy jedna osoba psuje rodzinną atmosferę, wchodzą z pozostałymi domownikami w konflikt?

Zapraszając ją na święta, warto przedstawić wcześniej konkretne zasady i poinformować, że w czasie Wigilii nie chcemy kłótni. Udawanie, że wszystko jest w porządku, też nie jest dobrym rozwiązaniem, ale warto uprzedzić rodzinę, że istnieje konflikt i poprosić, aby przy świątecznym stole nie rozmawiać na tematy, które mogą pogorszyć sytuację.

Kampania mediacyjna "ZGODA NA PREZENT" realizowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju ma na celu pomoc mieszkańcom powiatu biłgorajskiego w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych, które niejednokrotnie są następstwem sporów rodzinnych. Należy pamiętać, że niejednokrotnie eskalacja waśni prowadzi do przemocy domowej i innych zachowań ryzykownych, które dezorganizują nie tylko życie rodzinne, ale również społeczne osób uwikłanych w konflikty.

Dzień Pracownika Socjalnego

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2022

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy– święto obchodzone corocznie 2 października, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku.

Dzień ten jest okazją do rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację, zwiększanie świadomości społecznej, że każdy konflikt można rozwiązać bez użycia siły.

Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy, którego idee przyczyniły się do powstania „Dnia bez przemocy”.

Gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą?

Szkolenie pt. „Komunikacja bez przemocy. Jak mówić, aby zostać zrozumianym? Jak mówić, aby zostać wysłuchanym?”

W dniu 13 września 2022 r. odbyło się zorganizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej szkolenie, pt. „Komunikacja bez przemocy. Jak mówić, aby zostać zrozumianym? Jak mówić, aby zostać wysłuchanym?”.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy z 16 placówek pomocy społecznej z terenu powiatu biłgorajskiego. Uczestnikami spotkania byli pracownicy socjalni, asystenci rodziny, funkcjonariusze policji czy wychowawcy wioski dziecięcej.

Przekazywana wiedza miała być wsparciem dla osób pracujących na bazie sytuacji interwencyjnych oraz kryzysowych, gdzie niejednokrotnie eskalacja konfliktów udaremnia plan pracy.

Celem szkolenia było:

Szkolenie miało charakter zarówno teoretyczny jak i ćwiczeniowy co miało za zadanie nie tylko utrwalić w teorii powyższe zagadnienia, ale również praktycznie je "poczuć.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i aktywny udział w szkoleniu!

Program szkolenia:

  1. „Zastosowanie negocjacji i mediacji w pomocy społecznej – ujęcie w aspekcie interwencji kryzysowej ” – p.o. dyrektora OIK, mediator sądowy Ilona Dzido
  2. „Asertywna komunikacja z trudnym, niezmotywowanym klientem z uwzględnieniem zasad komunikacji w pracy socjalnej” – Agnieszka Woźniak
  3. „Umiejętności i techniki dbania o swoje bezpieczeństwo i komfort psychiczny w kontakcie z trudnym klientem. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.” - Agnieszka Woźniak
  4. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, regulacje prawne, prawa osoby doświadczającej przemocy oraz ochrona pracownika pracującego z przemocą – wybrane zagadnienia.” – radca prawny Ireneusz Bulicz

Szkolenie "Komunikacja bez przemocy"

Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych instytucji pomocowych do wzięcia udziału w nieodpłatnym szkoleniu dotyczącym aspektów z zakresu wzmacniania kompetencji miękkich oraz edukacji w zakresie kwestii prawnych. Szkolenie jest kierowane do pracowników pracujących na bazie sytuacji kryzysowych oraz pomocowych instytucjach państwowych.

Celem szkolenia w I panelu jest podniesienie poziomu umiejętności uczestników w zakresie wiedzy dotyczących metod zarządzania konfliktami, skutecznego ich rozwiązywania, diagnozy konfliktu i oceny szans oraz drogi do jego rozwiązania. Wiedza ta jest niezbędna dla osób pracujących na bazie sytuacji interwencyjnych oraz kryzysowych, gdzie niejednokrotnie eskalacja sytuacji konfliktowych udaremnia plan pracy. Zasadniczą intencją panelu jest wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę konfliktu i jego dynamikę. Uczestnicy zdobędą umiejętność autodiagnozy własnego stylu rozwiązywania konfliktów, a także praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach spornych.

Celem II panelu jest podniesienie poziomu świadomości i umiejętności w zakresie asertywnej komunikacji oraz kompetencji miękkich służących efektywnemu działaniu w relacjach ze współpracownikami i klientami pomocy społecznej. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o asertywnej komunikacji, poznają jej podstawowe zasady oraz możliwości jej zastosowania w sferze zawodowej i osobistej; rozwiną umiejętności budowania relacji interpersonalnych w oparciu o asertywny sposób porozumiewania się oraz wykorzystywania komunikacji w trudnych sytuacjach zawodowych w zespole i w relacji pomagania.

Celem III panelu jest podniesienie wiedzy z zakresie przepisów prawa obowiązującego w zakresie praw i obowiązków osób zarówno doświadczających przemocy domowej jak i osób świadczących zawodową i specjalistyczną pomoc w przypadku występowania przemocy domowej. 

Zapisy na szkolenie prosimy przesyłać na adres: szkolenie.oikbilgoraj@gmail.com do dnia 05 września 2022 roku. W zgłoszeniu prosimy o wpisanie następujących danych: imię i nazwisko, miejsce pracy oraz stanowisko, gmina, numer kontaktowy.

Liczba miejsc ograniczona.

 Zapraszamy do zapisów!

Back to School 2022 !

Zbliża się wielkimi krokami pierwszy dzień szkoły. To ważny start nie tylko dla uczniów, nauczycieli, ale także dla rodziców. Wraz z nim towarzyszyć będzie wiele emocji - może entuzjazm, radość, podekscytowanie, zapał, a może niechęć, demotywacja, strach czy brak zainteresowania.

Pierwsze dni w szkole po wakacjach bywają trudne dla dziecka i rodzica. Po ponad dwóch miesiącach słodkiego leniuchowania wraca szkolna rutyna — wczesne wstawanie, odrabianie zadań domowych, nauka, poranny pośpiech, wcześniejsze pory spania, zredukowanie czasu zabawy…

Jak przygotować do tej nowej sytuacji dziecko, a przy okazji i siebie? Oto kilka sprawdzonych recept na to, aby pierwszy dzień szkoły nie wiązał się z niepotrzebnym stresem.

Ważne jest, aby rozmawiać z dzieckiem o szkole otwarcie – pytać je jak się czuje, co myśli. Dać mu czas na oswojenie się z nowym rozkładem zajęć, wymaganiami nauczycieli, może nieznanymi osobami, które będą miały z nim kontakt.

Rady dla rodziców na dobry początek roku szkolnego: