Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie POWIATU BIŁGORAJSKIEGO:

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Pomocniczo przekazujemy wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie POWIATU BIŁGORAJSKIEGO:

🆘 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w BIŁGORAJU,

ulica Wira Bartoszewskiego 10 (piętro drugie), telefon 84 686-41-82, 797-433-719, oik.bilgoraj@gmail.com,

🆘Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 13, telefon 84 686-23-58, 686-56-95, 686-20-17, mopsbilgoraj@gmail.com;

🆘 GOPS w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 88, telefon 84 688-28-64, gopsbilgoraj@gmail.com;

🆘 Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w BIŁGORAJU

ulica Kościuszki 13, telefon 84 686-23-58, fax 84 686-23-58, mopsbilgora@gmail.com;

🆘 Komenda Powiatowa Policji w BIŁGORAJU,

ulica Polna 1, telefon 47 8152210 lub 997 lub 112;

🆘 Prokuratura Rejonowa w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 29, telefon 84 686-87-60;

🆘 Sąd Rejonowy w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 29, telefon 84 686-28-14;

🆘 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w BIŁGORAJU,

ulica Bohaterów Monte Cassino 38, telefon 84 686-69-49, 84 688-08-38, bilgorajpcpr@wp.pl,

🆘 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju,

ulica Plac Wolności 16, telefon 84 686-96-07;

🆘 Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” w Biłgoraju

ulica Lubelska 16, telefon 84 686-46-69;

🆘 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju,

ulica Dąbrowskiego 15, telefon 84 688-01-05;

🆘 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju,

ulica Kościuszki 41/43, telefon 84 686-10-66.

🆘 Młodzieżowy telefon zaufania 9288;

🆘Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj,

ulica Zielona 132, telefon 84 542-08-10 lub 84 688-09-48;

🆘GOPS Aleksandrów Drugi 380,

23-408 Aleksandrów, telefon 84 687-50-02 wew. 37, fax 84 687-50-02, gops@ealeksandrow.pl, www.gops-aleksandrow.pl;

🆘 GOPS Biszcza

Urząd Gminy 23-425 Biszcza, telefon 84 685-60-22, 685-60-23 wewnętrzny 104, gopsbiszcza@wp.pl;

🆘 MGOPS Frampol,

23-440 Frampol ulica Kościelna 29, telefon 84 685-75-04, fax 84 685-75-04, mgopsframpol@gmail.com;

🆘 GOPS Goraj,

23-450 Goraj ulica Bednarska 1, telefon 84 685-80-09, 84-685-80-08, fax 84 685-81-18, gops_gora@pro.onet.pl;

🆘 MOPS Józefów,

23-460 Józefów ulica Krótka 6, telefon 84 687-83-98, mops.jozefow@op.pl;

🆘 GOPS Księżpol,

23-415 Księżpol ulica Biłgorajska 12, telefon 84687-74-34, gops@ksiezpol.pl;

🆘 GOPS Łukowa,

23-412 Łukowa 51, telefon 84-687-40-82, fax 84 687-40-82,gops@lukowa.pl, lukowa.naszops.pl;

🆘 GOPS Obsza,

23-413 Obsza 36, telefon 84-689-10-02, fax 84 627-34-09, gopsobsza@op.pl;

🆘 GOPS Potok Górny,

23-423 Potok Górny 116, telefon 84 685-25-00 wewnętrzny 33, fax 84 685-23-33, gops@potokgorny.com.pl, www.potokgorny.naszops.pl

🆘 MOPS Tarnogród,

23-420 Tarnogród ulica 22 Lipca 1, telefon 84 689-70-40, 689-71-02, fax 84 689-71-02, mops_tarnogrod@op.pl;

🆘 GOPS Tereszpol,

23-407 Tereszpol ulica Długa 234, telefon 84 687-62-60, fax 84 687 66 32, gops@tereszpol.op.pl;

🆘 GOPS Turobin,

23-465 Turobin ulica Rynek 4, telefon 84 683-34-17, fax 84 683-34-17, gops-turobin@cor.pl, strona www: gopsturobincor.pl.

🆘🆘🆘 Telefon alarmowy 112 – całodobowo.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy. Przemoc nie ma usprawiedliwienia.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!

Realizacja zajęć profilaktycznych kierowanych do Szkół z terenu Powiatu Biłgorajskiego

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego stajemy przed szeregiem nowych wyzwań, ale i trudności będących konsekwencją wydarzeń ostatnich społecznych zjawisk, które wpłynęły nie tylko na zmianę mentalności, ale i zaburzenie poczucia bezpieczeństwa w domach polskich rodzin. Troska o uczniów powoduje, że jako instytucja zobowiązana do przeciwdziałania przemocy w rodzinie angażujemy siły, środki i zasoby, aby umożliwić uzyskanie pomocy i wsparcia osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W tym niełatwym dla całego społeczeństwa czasie pragniemy skierować uwagę na szczególną grupę osób potrzebujących wsparcia, jaką są dzieci zagrożone i dotknięte problemem  izolacji społecznej, przemocą domową, agresją, zagrożeniem wynikającym z uzależnienia od Internetu oraz zagrożeniem negatywnymi treściami na jakie dzieci mogą trafiać w wyniku korzystania z urządzeń multimedialnych. To wszystko może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz zagrożone poczucie bezpieczeństwa, co może wpłynąć na zaburzony etap rozwoju społeczności szkolnej.

Niepewność, co do bliższej i dalszej przyszłości mogą powodować napięcia i mogą skutkować tendencją do agresywnego zachowania. To z kolei wiąże się ze wzmocnieniem braku poczucia bezpieczeństwa, w szczególności wśród dzieci. Jako instytucja zobowiązana do działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej apelujemy, aby szkoły w podejmowanych działaniach kładły jeszcze większy nacisk na profilaktykę wobec zachowań niepożądanych społecznie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zaprasza Szkoły na terenie Powiatu Biłgorajskiego do współpracy celem realizowania zajęć edukacyjno-wychowawczych, które mogą być prowadzone stacjonarnie jak również w formie zajęć online. Niezbędną dla Ośrodka jest inicjatywa wychowawcy danej klasy aby móc nawiązać kontakt, zaplanować zajęcia oraz dostosować treści zajęć do tematyki oraz wieku i potrzeb dzieci i młodzieży.  

Proponowana tematyka zajęć edukacyjnych to:

  1. KONFLIKTY RÓWIEŚNICZE - geneza, sposoby ich rozwiązywania, profilaktyka,
  2. MEDIACJE szkolne jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów uczniowskich,
  3. Efektywna KOMUNIKACJA w relacjach uczniowskich jako wzmacnianie kompetencji miękkich. 

Propozycja Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest wynikiem prowadzonych przez Ośrodek zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej i profilaktyki przeciwdziałania przemocy oraz sytuacji kryzysowych w rodzinach.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, a możliwość skorzystania z nich będzie uzależniona od poziomu zainteresowania placówek i kolejności zgłoszeń.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt indywidualny celem ustalenia terminu oraz tematyki zajęć.

Zapraszamy do kontaktu !

Szkolenie "Komunikacja bez przemocy"

Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych instytucji pomocowych do wzięcia udziału w nieodpłatnym szkoleniu dotyczącym aspektów z zakresu wzmacniania kompetencji miękkich oraz edukacji w zakresie kwestii prawnych. Szkolenie jest kierowane do pracowników pracujących na bazie sytuacji kryzysowych oraz pomocowych instytucjach państwowych.

Celem szkolenia w I panelu jest podniesienie poziomu umiejętności uczestników w zakresie wiedzy dotyczących metod zarządzania konfliktami, skutecznego ich rozwiązywania, diagnozy konfliktu i oceny szans oraz drogi do jego rozwiązania. Wiedza ta jest niezbędna dla osób pracujących na bazie sytuacji interwencyjnych oraz kryzysowych, gdzie niejednokrotnie eskalacja sytuacji konfliktowych udaremnia plan pracy. Zasadniczą intencją panelu jest wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę konfliktu i jego dynamikę. Uczestnicy zdobędą umiejętność autodiagnozy własnego stylu rozwiązywania konfliktów, a także praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach spornych.

Celem II panelu jest podniesienie poziomu świadomości i umiejętności w zakresie asertywnej komunikacji oraz kompetencji miękkich służących efektywnemu działaniu w relacjach ze współpracownikami i klientami pomocy społecznej. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o asertywnej komunikacji, poznają jej podstawowe zasady oraz możliwości jej zastosowania w sferze zawodowej i osobistej; rozwiną umiejętności budowania relacji interpersonalnych w oparciu o asertywny sposób porozumiewania się oraz wykorzystywania komunikacji w trudnych sytuacjach zawodowych w zespole i w relacji pomagania.

Celem III panelu jest podniesienie wiedzy z zakresie przepisów prawa obowiązującego w zakresie praw i obowiązków osób zarówno doświadczających przemocy domowej jak i osób świadczących zawodową i specjalistyczną pomoc w przypadku występowania przemocy domowej. 

Zapisy na szkolenie prosimy przesyłać na adres: szkolenie.oikbilgoraj@gmail.com do dnia 05 września 2022 roku. W zgłoszeniu prosimy o wpisanie następujących danych: imię i nazwisko, miejsce pracy oraz stanowisko, gmina, numer kontaktowy.

Liczba miejsc ograniczona.

 Zapraszamy do zapisów!

Kiedy i jak skorzystać z pomocy Ośrodka?

Konflikt jako powszechne zjawisko życia społecznego.

Konflikty stanowią nieodłączną część życia społecznego. Prędzej czy później każdy z nas znajdzie się w sytuacji, gdy jego aspiracje czy pragnienia będą stały w sprzeczności z dążeniami innych osób czy nawet całych grup społecznych.

Konflikty to ...

interakcja ludzi zależnych od siebie, którzy uważają, że mają niezgodne cele oraz postrzegają siebie nawzajem jako przeszkody w osiągnięciu owych celów. Konflikt można interpretować jako sprzeczność poglądów i interesów, niezgodność czy spór.

Możemy wyróżnić główne cechy konfliktu:

Psychologiczne uwarunkowania konfliktu.

Psychologiczne uwarunkowania i podział konfliktów

Powstanie konfliktu zależy od konkretnych uwarunkowań psychologicznych i społecznych. Ta sama sytuacja może w pewnych okolicznościach stać się zarzewiem sporu, w innych zaś przejdzie zupełnie bez echa. Z innej strony istnieje również ewentualność, że to, co pewni ludzie uznają za konfliktowe, inni wezmą za całkowicie naturalne.

Jak redukować powstawanie destrukcyjnych konfliktów?

Najskuteczniejsza metoda rozwiązania konfliktu to rozmowa, a mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie – dialog. Odpowiednio zaaranżowany i poprowadzony, powinien przyczynić się najpierw do złagodzenia konfliktu, następnie zaś – do jego całkowitego rozwiązania. Przydatne okazują się tu cechy takie jak asertywność, umiejętność negocjacji czy nastawienie na osiągnięcie kompromisu. Przy minimalnej dozie dobrej woli z obu stron niepowodzenie rozmów wydaje się praktycznie wykluczone – zwłaszcza na poziomie codziennych, niezbyt skomplikowanych spraw.

Co zrobić, aby zwiększyć szansę na rozwiązanie konfliktu?