Informacja edukacyjna dotycząca praw osób doświadczających przemocy w rodzinie

Opublikowano: 28 czerwca, 2021

Jeśli doświadczasz przemocy domowej lub jesteś jej świadkiem pamiętaj, że:

* Przemoc jest przestępstwem. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

* Powiadom policję (997 lub 112) lub/i prokuraturę w sytuacji zagrożenia zdrowiai życia oraz złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która cię krzywdzi.

* Domagaj się założenia Niebieskiej Karty od organu. Który jest uprawniony do wszczęcia tej procedury (policja, MOPS/GOPS, OIK, szpital, szkoła)

* Skorzystaj z grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju)

* Masz możliwość nieodpłatnego skorzystania ze schronienia w formie Hostelu (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju)

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego

ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa psychologicznego i prawnego.

Dane teleadresowe placówek, w których możesz szukać pomocy:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju ul. „Wira” Bartoszewskiego 10 w Biłgoraju, II piętroTel. 84 686 41 82 / e-mail: oik.bilgoraj@gmail.com
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  800 12 00 02 / (22) 666 28 50- dyżur prawny
 • Policja tel. 997 lub 112
 • Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju tel.  47 815 22 10
 • Policyjny Telefon Zaufania tel.  800 120 226
 • Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Biłgoraju ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj tel. 84 686 69 49
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 13, 23-400 Biłgoraj tel. 84 686 23 58
 • Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie każdej gminy
 • Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj tel. 84 686 87 60
 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 28 14
 • Ochrona zdrowia (obdukcja, pomoc lekarska)
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju ul. Kościuszki 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 21, tel. 84 686 96 07
 • Szpital Powiatowy w Biłgoraju ul. Dr. Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 22 05 (w godz. 8:00-15:00)/ 84 686 28 82

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

 • znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny ( art. 207 k.k.)
 • uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób
  (art. 217 k.k.)
 • pozbawienie człowieka wolności (art.189 k.k.)
 • grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (art.190 k.k.)
 • wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie (art.190a § 1 .k.k.)
 • stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu (art. 191 k.k.)
 • doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (gwałt) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności (art.197 k.k.) Uwaga! Przestępstwo to popełnia również małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka.
 • Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała (art.156 k.k.)
 • Spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa (art. 157 1 i 2 k.k.)
 • Kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej (art.278 k.k.
  i art. 279 k.k.)
 • Niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku (art.288 k.k.)
 • Porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art. 210 k.k.)
 • Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru (art.211 k.k.)
 • Obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania (art. 200 k.k.)

(źródło: Niebieska Karta-B)

Podobne posty

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOTERAPEUTY UZALEŻNIEŃ w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.

Opublikowano: 15 lipca, 2024
Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia "Partyzancki Rajd rowerowy - Osuchy 2024".

Opublikowano: 5 czerwca, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone