Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – 2021

Opublikowano: 25 listopada, 2021

Rozpoczyna się od   listopada. który jest Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet i potrwa do   grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka ⚖️

Kampania 16 Dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć, zainicjowana przez Centre for Women’s Global Leadership (CWGL) na pierwszym Women’s Global Leadership Institute w 1991 roku, przez ostatnich 30 lat była realizowana przez instytucje i organizacje na całym świecie, w celu wyeliminowania przemocy ze względu na płeć (GBV).

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Skuteczniejsze przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami 

Żyjące na styku seksizmu i ableizmu kobiety z niepełnosprawnościami częściej spotykają się z przemocą i dyskryminacją, a ich dostęp do wsparcia i ochrony jest często ograniczony wieloma instytucjonalnymi barierami. Brakuje dostępnych informacji – w wersjach audio, w Polskim Języku Migowym, czy tekście łatwym do zrozumienia, brakuje dostępnych usług – często ani obiekty policji, ani schroniska są niedostosowane do poruszania się na wózkach, brakuje tłumaczek PJM, brakuje dostępnej pomocy prawnej i psychologicznej. Razem możemy działać by zmienić tą sytuację. Kobiety z niepełnosprawnościami nie są bezbronne a my nie musimy bezczynnie się przyglądać.

  • Konieczne jest zagwarantowanie, że kobiety z rożnymi niepełnosprawnościami będą mieć wpływ na prawo i programy ich dotyczące – ten wpływ będzie możliwy, kiedy zostanie uznana ich ekspertyza, kiedy będą członkiniami ciał decyzyjnych i doradczych.
  • Konieczne jest przestrzeganie przez Polskę obowiązującego prawa (międzynarodowego i krajowego), wdrażanie zapisów takich aktów, jak m.in. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej  i Międzynarodowa Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami a także rekomendacji, w szczególności Zaleceń Europejskiego Forum Niepełnosprawności dotyczących polityki UE w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami.
  • Konieczne jest wdrażanie rozwiązań, które będą praktyczną realizacją zapisów prawnych i doprowadzą do skuteczniejszego zapobiegania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, z którą spotykają się kobiety z niepełnosprawnościami. Najwyższy czas na zagwarantowanie dostępności usług związanych z prewencją i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szkołach, w miejscach pracy, w instytuacjach opiekuńczych itd.
  • Niezbędne jest odpowiednie finansowanie, realizacja badań oraz szkolenia personelu organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej i edukacji.
  • Priorytetem powinny być działania informacyjne i wzmacniające skierowane do kobiet z niepełnosprawnościami – znajomość praw i narzędzi ich egzekwowania jest kluczowa dla zapewnienia ochrony przed przemocą i skutecznego dochodzenia sprawiedliwości.

Kampania 16 Dni Akcji w Polsce

Fundacja Autonomia, podobnie jak w roku ubiegłym – z jednej strony domaga się realizacji przez państwo polskie konstytucyjnych praw szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony przed przemocą ze względu na płeć: ochrony bezpieczeństwa (art.5),  poszanowania godności osobistej (art.30), zasady równości i zakazu dyskryminacji (art.32), zasady równości kobiet i mężczyzn (art.33), czy zakazu tortur lub nieludzkiego i poniżającego traktowania (art.40); z drugiej strony prowadzi kampanię informacyjną i edukacyjną, tak by jak najwięcej organizacji, instytucji, grup i osób mogło niezależnie od władz prowadzić działania, których celem jest eliminacja przemocy ze względu na płeć.

 Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

👉 rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,

👉 wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

👉 budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,

👉 zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,

👉 wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,

👉 tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet

Więcej informacji znajdziecie pod adresem 🔽

http://kampania16dni.pl/

Podobne posty

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

Opublikowano: 14 maja, 2024
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

Opublikowano: 8 maja, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone