Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych /danych osobowych podopiecznego/ jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju (dalej OIK), ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 41 82, adres e-mail: oik.bilgoraj@gmail.com

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w OIK w Biłgoraju jest Pani Ewa Kwiecińska, tel. 84 688 20 86, adres e-mail: iod@bilgorajski.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych dla OIK w przepisach prawa, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Podstawą przetwarzania są obowiązujące przepisy, zawarte umowy lub wyrażona zgoda.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, jednak nie krócej niż przez okres wynikający z  obowiązujących w OIK przepisów kancelaryjno-archiwalnych, tj. 10 lat od zakończenia sprawy, w której zostały one udostępnione.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podanie danych osobowych jest w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa obowiązkowe. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania ze świadczeń realizowanych przez OIK.

10. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

11. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone