Spotkanie profilaktyczne z uczniami Szkoły Podstawowej w Lipinach Górnych - Borowina.

Razem z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Lipinach Górnych - Borowina, którą odwiedziliśmy 29 maja, kończymy na ten rok szkolny 2023/2024 kampanię społeczną skierowaną do dzieci i młodzieży dotyczącą przeciwdziałania przemocy szkolnej i rówieśniczej.

W tegorocznej kampanii realizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju skupialiśmy się na tym, aby dotrzeć z przekazem do uczniów jak przemoc psychiczna pod postacią hejtu, wyśmiewania, braku szacunku i empatii odbiera dziecku godność , rozpala nienawiść , niszczy relacje i burzy bezpieczeństwo w społeczności szkolnej. Edukowaliśmy nie tylko uczniów, ale również rodziców i kadry pedagogiczne o tym, że mediacje szkolne i rówieśnicze mają niezwykłą moc burzenia murów, udrażniania relacji uczniowskich, edukowania, że każdy spór, konflikt można rozwiązać w sposób polubowny - trzeba tylko (i aż !) znaleźć właściwy kanał komunikacyjny do skłóconych stron.

Mamy na uwadze, że za każdym jednym dzieckiem stoi szereg różnych innych relacji jak na przykład uczeń - rodzic, uczeń - uczeń, uczeń - rodzeństwo, uczeń - koledzy/koleżanki z poza społeczności szkolnej i wiele innych. Realizując spotkania profilaktyczne chcemy docierać do różnorodności tych relacji, bo mamy dzięki temu nadzieję, że uczeń przełoży wartości, które chcemy przekazywać właśnie na te wszystkie relacje.

Dziękujemy serdecznie za każde zaproszenie, bo to ono warunkuje sens naszej pracy w aspekcie profilaktyki, motywuje do ulepszania merytorycznych ram tematycznych zajęć i mobilizuje nas do zaangażowania w temacie wspierania pożądanych społecznie postaw uczniowskich w szkołach. Samo tak wielkie zainteresowanie zajęciami profilaktycznymi utwierdza nas w przekonaniu, że takie zajęcia są potrzebne.

Ubolewamy nad tym, że nie zdążyliśmy odwiedzić wszystkich szkół, które zgłosiło uczestnictwo, ale z nowym rokiem szkolnym zamierzamy rozpocząć profilaktykę właśnie od tych zgłoszeń w pierwszej kolejności.

Każdy z nas zasługuje na szacunek, poszanowanie naszej godności oraz obowiązek przestrzegania stawianych przez nas granic, bez względu na różnice jakie nas dzielą, a czasem nawet popełniane błędy. Pamiętajmy, że słowa mają moc i mogą ranić bardzo głęboko pozostawiając ślady nawet na całe życie.

Spotkanie profilaktyczne zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Kochani ! Do zobaczenia w nowym roku szkolnym !

Spotkanie z rodzicami oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym.

W dniu 27 maja 2024 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym zrealizowaliśmy spotkanie dla uczniów i ich rodziców. Spotkanie było poświęcone tematyce współpracy na poziomie rodzic - nauczyciel w celu uzyskania jak najlepszych efektów wychowawczych, rodzice mieli również okazję do zapoznania się z ofertą pomocową OIK w Biłgoraju.

Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie i wsparcie dziecka we wszystkich obszarach jego życia. Oto kilka powodów, dlaczego ta współpraca jest istotna:

  1. Wspólny cel wspierania rozwoju ucznia - rodzice i nauczyciele mają wspólny cel, jakim jest zapewnienie dziecku jak najlepszego startu w życie oraz wsparcie go w osiągnięciu sukcesu w nauce i innych dziedzinach.
  2. Lepsze zrozumienie potrzeb i możliwości ucznia - dzięki współpracy nauczycieli z rodzicami lepiej poznają oni potrzeby i możliwości każdego ucznia, co pozwala na dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka.
  3. Kontrola postępów i zachowań ucznia - dzięki współpracy z rodzicami nauczyciele mogą lepiej kontrolować postępy oraz zachowania uczniów, co pozwala na szybsze reagowanie na problemy i zapewnienie odpowiedniego wsparcia.
  4. Wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami - współpraca z rodzicami pozwala nauczycielom lepiej zrozumieć przyczyny trudności ucznia i wspólnie z rodzicami opracować strategie, które pomogą dziecku radzić sobie z problemami.
  5. Budowanie zaufania i pozytywnych relacji - współpraca nauczycieli z rodzicami buduje zaufanie i pozytywne relacje między wszystkimi stronami, co pozytywnie wpływa na atmosferę w szkole i nauczanie.

Dlatego ważne jest, aby nauczyciele i rodzice aktywnie współpracowali, komunikowali się ze sobą oraz dzielili się informacjami i doświadczeniami w celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia i rozwoju dla każdego ucznia.

Wspólnie z rodzicami i ich pociechami rozmawialiśmy o tym jak ważne jest to, co dzieci słyszą w domu, jak sposób komunikacji w relacji rodzic-dziecko wpływa na ich rozwój i wychowanie oraz późniejsze relacje rówieśnicze. Wspólnie zastanawialiśmy się jak środowisko rodzinne kształtuje dzieci i młodzież w społeczności uczniowskiej.

Bo wszyscy razem - i rodzice i nauczyciele i instytucje wspierające/pomocowe mamy ten sam cel, aby dzieci czuły się w szkołach bezpiecznie, komfortowo oraz nabywały pozytywne nawyki społeczne, w końcu to od nich będzie zależała teraźniejszość za kilka lat, kiedy wejdą w dorosłość.

Spotkanie zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, mediator Ilona Dzido.

Dziękujemy za zaproszenie !

Spotkanie profilaktycznie z uczniami w Szkole Podstawowej w Szyszkowie.

W dniu 27 maja 2024 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Szyszkowie zrealizowaliśmy zajęcia dla uczniów klas IV - VIII. Rozmawialiśmy z uczniami o wartościach, o relacjach, o tym jak bardzo się od siebie różnimy (co jest naturalne) i o tym, że te różnorodności właśnie nas ubogacają, a nie zubażają. Rozmawialiśmy także o komunikacji, o konfliktach oraz o mediacjach rówieśniczych jako ugodowych sposobach rozwiazywania sporów.

„Uczeń przychodzi do szkoły z dwoma plecakami... w jednym ma książki i zeszyty, w drugim cały swój świat: samotność, rozwód rodziców, marzenie o sukcesie sportowym albo chorobę dziadka ... Nauczyciel (jak i każdy kolega/koleżanka) powinni zawsze o tych dwóch bagażach pamiętać.”

Dzisiaj na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Szyszkowie rozmawialiśmy z uczniami o wartościach, o relacjach, o tym jak bardzo się od siebie różnimy (co jest naturalne) i o tym, że te różnorodności właśnie nas ubogacają, a nie zubażają.

Rozmawialiśmy także o komunikacji, o konfliktach oraz o mediacjach rówieśniczych jako ugodowych sposobach rozwiazywania sporów.

Wszystko to odbywało się w ramach prowadzonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju kampanii profilaktycznej przeciwdziałania agresji i przemocy szkolnej oraz kształtowania właściwych postaw społecznych wśród uczniów szkół z powiatu biłgorajskiego.

Zajęcia profilaktyczne prowadziła Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, mediator sądowy Ilona Dzido.

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

W dniu 13 maja 2024 r. na zaproszenie Sz.P. w Woli Dereźniańskiej rozmawialiśmy o ważnych i istotnych tematach dotyczących tworzenia dobrej, a także bezpiecznej społeczności szkolnej. Tematy takie jak efektywna komunikacja, empatia, rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych stanowiły przedmiot zajęć profilaktycznych z uczniami.

Dziękujemy Szkołom z terenu powiatu biłgorajskiego za tak wielką otwartość współpracy i tak duży odezw na naszą kampanię przeciwdziałania konfliktom rówieśniczym skierowaną do uczniów. Tylko w tym semestrze odwiedziliśmy aż 2️⃣0️⃣ szkół spotkając się z ponad 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ uczniów !

Cieszymy się, że naszymi zasobami możemy dzielić się i wspierać nauczycieli oraz rodziców w niełatwym zadaniu jakim jest kształtowanie pożądanych społecznie kompetencji wśród dzieci oraz młodzieży. I choć na ten rok szkolny mamy już zamknięte zapisy na organizację zajęć to obiecujemy, że z ich ofertą dołożymy wszelkich starań, aby wrócić do Was z początkiem nowego roku szkolnego.

Tymczasem dziękujemy Sz.P. w Woli Dereźniańskiej za zaproszenie i za to, że w dniu wczorajszym mogliśmy wspólnie rozmawiać o ważnych tematach dotyczących tworzenia dobrej i bezpiecznej społeczności szkolnej, a dziś życzymy połamania długopisów na egzaminie ósmoklasisty !

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Spotkanie z uczniami w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy dotyczące tematyki przeciwdziałania agresji szkolnej i rówieśniczej oraz efektywnej komunikacji.

26 lutego 2024 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zorganizował lekcję profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania konfliktom rówieśniczym, mediacji szkolnych jako skuteczny sposób rozwiązywania sporów oraz komunikacji w relacjach uczniowskich jako wzmacnianie kompetencji miękkich.

Uczniowie już wiedzą, że:

• istnieje przemoc fizyczna ale jeszcze trudniejsza może być przemoc psychiczna

• hejt, wyśmiewanie, upokarzanie, czy odrzucanie od grupy rówieśniczej rani i pozostawia „ślady” w psychice

• każdy z nas pochodzi z innego domu, innej rodziny i dlatego możemy się różnić, możemy być inaczej wychowani, co może sprzyjać konfliktom

• konflikty są nieuniknione, dlatego musimy nauczyć się skutecznej komunikacji i sposobów ich rozwiązywania

• każdy konflikt, czy problem może być rozwiązany w początkowej fazie, zanim jak KULA ŚNIEGOWA stanie się coraz większy i cięższy

• proszenie o pomoc w sytuacji potrzeby czy kryzysu jest aktem odwagi i dojrzałości, tak samo jak umiejętność przeproszenia

• każdy uczeń ma wpływ na pomoc koleżankom i kolegom w sytuacjach trudnych

• nie wolno nam być OBOJĘTNYM – każdy z nas powinien zdecydowanie reagować na krzywdzenie drugiego ucznia

• mediacje pomagają w rozwiązywaniu sporów

• mediacje przenoszą odpowiedzialność za konflikt na uczniów, uczą ich, że to oni odpowiadają za to, jak kształtują się ich relacje.

Aby konfliktów szkolnych było jak najmniej, a każde dziecko czuło się w szkole dobrze i bezpiecznie kierujmy się: EMPATIĄ, SZACUNKIEM, ZROZUMIENIEM, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA SIEBIE NAWZAJEM I CHĘCIĄ POMOCY DRUGIEJ OSOBIE.

Dzięki temu spotkaniu uczniowie mieli okazję do refleksji nad swoim zachowaniem, nad swoimi relacjami oraz nad swoim sposobem komunikowania się z otoczeniem. Ważne było także dla dzieci uświadomienie sobie, że im starsi jesteśmy, tym bardziej mamy powinność, aby wziąć odpowiedzialność za swoje relacje, za swoje zachowania i za swoje konflikty.

Nikt z nas nie jest pewny jutra i sami nie wiemy, kiedy to my będziemy potrzebowali czyjejś pomocy, dlatego tak ważne jest, abyśmy potrafili pomagać innym.

W sytuacji kryzysu warto korzystać z pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, gdzie pomoc otrzymują zarówno dorośli jak i dzieci.

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Pamiętaj ! Masz WYBÓR! Przemoc jest zawsze złym wyborem.

Prelekcja zrealizowana dla Sądu Okręgowego w Zamościu w kontekście mediacji rówieśniczej jako przeciwdziałanie agresji i nauki rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży.

W dniu 22.11.2023 r. w Sądzie Okręgowym w Zamościu we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju odbyły się zajęcia zorganizowane dla Szkół Podstawowych z terenu powiatu biłgorajskiego i zamojskiego. Był to cykl spotkań z uczniami w sprawie wspierania systemowego wdrażania mediacji do szkół oraz tworzeniu Klubów Młodego Mediatora.

Prelekcję realizowała dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju Ilona Dzido wraz z sędzią Sądu Okręgowego, koordynator do spraw mediacji Teresą Bodys.

W części konwersatoryjnej dzieci wskazywały wprost, że w systemie oświaty brakuje im edukacji o komunikacji, a koncepcję zajęć szkolnych o komunikacji i konfliktach poparł las rąk na sali jako koncepcję poprawy bezpieczeństwa w szkole.

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Na spotkaniu z uczniami rozmawialiśmy o:

Spotkanie profilaktyczne z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju.

Kontynuując cykl zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania agresji szkolnej i rówieśniczej oraz kształtowaniu właściwych postaw w reakcji na konflikty szkolne, w dniu dzisiejszym odwiedziliśmy szóstoklasistów ze szkoły podstawowej nr 5 w Biłgoraju.

Wszystkie dzieci potrzebują 👥 wsparcia i pomocy 🤲 w okresie kształtowania swojej osobowości, bo przecież nikt nie jest samotną wyspą, a nauka czy utrwalanie pewnych postaw społecznych wymaga 🦸‍♂️ pracy i uważności 👀- właśnie to jest celem naszych zajęć profilaktycznych!

Wiedza ubogaca oraz daje poczucie zrozumienia, akceptacji, pewności siebie i zachęca do pracy nad swoimi zasobami, talentami, reakcjami czy trudnościami lub słabościami. 🤦‍♂️😰

Dziś rozmawialiśmy o tym, że:

🍀hejt, wyśmiewanie, upokarzanie, odrzucanie od grupy rówieśniczej krzywdzi i rani oraz pozostawia ślady w psychice,

🍀każdy z nas jest inny lecz każdy ważny tak samo wedle swojej hierarchii wartości,

🍀każdy problem jest do rozwiązania - dlatego jeśli brakuje ci odwagi siły, zasobów to pamiętaj, że są miejsca do których możesz się zgłosić po pomoc,

🍀konflikty rozwiązywane na etapie początkowym dają szansę na ich szybsze załagodzenie,

🍀stosowanie przemocy niezależnie od jej formy ZAWSZE zasługuje na reakcję i jej zatrzymanie,

🍀każdy z uczniów powinien zdecydowanie reagować na sytuację krzywdzenia drugiego ucznia,

🍀konflikty są nieuniknione, dlatego musimy nauczyć się właściwych postaw i reakcji na ich występowanie,

🍀konflikty, które nie są konstruktywne nie ubogacają nas, ale zubażają oraz odbierają poczucie bezpieczeństwa wzbudzając lęk czy niepokój,

🍀mediacja szkolna jest narzędziem, które przenosi odpowiedzialność za konflikt na ucznia, który w nim uczestniczy - wówczas kształtuje się w dzieciach poczucie odpowiedzialności i sprawstwa za relacje rówieśnicze.

🍀 Ośrodek Interwencji Kryzysowej to miejsce dla każdego kto szuka pomocy dla siebie lub innej osoby,

🍀 przeciwdziałanie przemocy jest obowiązkiem każdego z nas (!),

🍀 i na wiele innych tematów, które tak zwyczajnie są ważne ❤

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Klub Młodego Mediatora w ZSBiO w Biłgoraju.

W dniu 07 czerwca 2023 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju realizował kolejne spotkanie Klubu Młodego Mediatora w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Grupa 24 uczniów pracowała nad aktywnym słuchaniem (ważna cecha mediatora rówieśniczego), nad komunikacją oraz nad personą mediatora szkolnego. Było mocno warsztatowo, bo pracowaliśmy nie tylko w grupach, ale również w parach co pomogło każdemu indywidualnie na kształtowanie swojego warsztatu pracy.

To było już ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie KMM, gdzie uczniowie zgodnie określili, że w nowym roku szkolnym, po wakacyjnym odpoczynku wracamy do pracy nad warsztatem swoich własnych umiejętności, aby móc swoimi zasobami i wiedzą służyć społeczności szkolnej w razie powstania konfliktu rówieśniczego pomiędzy kolegami i koleżankami.

Dziękujemy młodym mediatorom za zaangażowanie i piękny, pełny zaangażowania udział w warsztatach oraz postawę godną naśladowania wśród innych uczniów.

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Do zobaczenia Kochani Mediatorzy w przyszłym roku szkolnym !

Spotkanie profilaktyczne zrealizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju z uczniami Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu.

Dnia 29 maja 2023 roku na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu mieliśmy przyjemność odwiedzić uczniów i zrealizować spotkanie dotyczące przeciwdziałania przemocy szkolnej i rówieśniczej oraz omówić ideę powstawania Klubów Młodego Mediatora.

196 uczniów z klas I-VIII wzięło udział w spotkaniu, na którym przekonywaliśmy dlaczego warto rozwiązywać konflikty, dlaczego efektywna komunikacja jest w naszym życiu aż tak ważna oraz rozmawialiśmy o wielu innych, równie ważnych sprawach z życia szkolnego.

Do coraz więcej uczniów udaje nam się docierać i przekonywać, że mediacja jest dobrym sposobem na rozwiązywanie konfliktów oraz budowanie relacji rówieśniczych.

Na wstępie wyjaśnialiśmy czym jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w jakich sytuacjach się do niego można zgłosić oraz jaką pomoc można tam uzyskać. Podczas spotkania dzieci oraz młodzież poznali sposoby efektywnej komunikacji, dowiedzieli się jak reagować w sytuacjach konfliktów rówieśniczych oraz jak je rozwiązywać.

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie !

Spotkanie profilaktyczne z uczniami w Szkole Podstawowej Kardynała S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim.

W dniu 08 maja 2023 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim kontynuowaliśmy realizację kampanii wdrażania kompetencji mediacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom tematyki związanej z komunikacją, konfliktami szkolnymi oraz sposobami rozwiązywania ich za pomocą mediacji.

Uczniowie zapoznali się z tematyką mediacji szkolnych, zasadami mediacyjnymi oraz konfliktami szkolnymi, które mogą być mediowane. Zaprezentowane zostały uczniom zasady tworzenia Szkolnego Klubu Mediatora oraz jego podstawowe działania wskazując, jak ważny jest wzajemny dialog i porozumienie w sytuacjach konfliktowych.

Spotkanie zostało zrealizowane dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej.

Dziękujemy za udział Szkoły w ważnym dla nas procesie edukowania najmłodszych i zachęcania do przyjmowania postaw otwartości do rozmowy, porozumienia i komunikacji.

Wiadomo, ze czym skorupka za młodu nasiąknie...

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Zapraszamy pozostałe szkoły z terenu powiatu biłgorajskiego do kontaktu i współpracy !