"Szacunek i Tolerancja" pod takim hasłem Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju na zaproszenie Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju zrealizował spotkanie z uczniami.

W dniu 31 maja 2023 r. mieliśmy przyjemność spotkania się z uczniami na okoliczność porozmawiania z uczniami o szacunku i tolerancji, które wpisują się w pożądane oraz propagowane postawy przeciwdziałania agresji szkolnej i rówieśniczej.

Rozmawialiśmy o:

Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się czym jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, dlaczego pomoc psychologiczna jest tak ważna w trudnościach, jak rozwiązywać konflikty, które są wynikiem braku tolerancji i szacunku oraz

Spotkaniu towarzyszyły zabawy, które pomagały zrozumieć uczniom ich odmienność na zasadzie wyznawanego poglądu :

"każdy inny, wszyscy równi"

Tolerancja i nietolerancja to terminy, które dziecko powinno poznać, zanim przekroczy próg szkoły. Brak akceptacji w szkole to poważny problem, z którym niestety nadal dziecko może się spotkać w szkolnych murach i na podwórku.

Uczeń, który pierwszy raz styka się z czymkolwiek, czego nie zna, może nie wiedzieć, jak powinien zareagować. Towarzyszyć temu mogą emocje, których możemy nie dostrzec na pierwszy rzut oka, dlatego tak ważna jest rozmowa. 

 Tolerancja polega na szacunku wobec innych, zatem termin tolerancja oznacza wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem poglądów, pochodzenia, opinii, upodobań itd. Innymi słowy tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, którzy maja odmienny styl życia od naszego.

Przykładowymi formami dla „Tolerancji” są:

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie !

Zapraszamy do udziału w II Partyzanckim Rajdzie Rowerowym na Osuchy.

Już drugi rok z rzędu Ośrodek Interwencji Kryzysowej jako partner wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej w Biłgoraju ma przyjemność zaprosić na Partyzancki Rajd Rowerowy - Osuchy, który zaplanowany został na 24 czerwca 2023 r.

Trasa przejazdu, tempo oraz stopień trudności dostosowany jest do amatorskiej jazdy, dlatego zachęcamy do udziału nawet okazjonalnych rowerzystów. Sprawdzamy stan techniczny rowerów, pompujemy koła, zakładamy odblaski i zapraszamy do zapisów !

Spotkanie profilaktyczne z uczniami w Szkole Podstawowej Kardynała S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim.

W dniu 08 maja 2023 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim kontynuowaliśmy realizację kampanii wdrażania kompetencji mediacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom tematyki związanej z komunikacją, konfliktami szkolnymi oraz sposobami rozwiązywania ich za pomocą mediacji.

Uczniowie zapoznali się z tematyką mediacji szkolnych, zasadami mediacyjnymi oraz konfliktami szkolnymi, które mogą być mediowane. Zaprezentowane zostały uczniom zasady tworzenia Szkolnego Klubu Mediatora oraz jego podstawowe działania wskazując, jak ważny jest wzajemny dialog i porozumienie w sytuacjach konfliktowych.

Spotkanie zostało zrealizowane dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej.

Dziękujemy za udział Szkoły w ważnym dla nas procesie edukowania najmłodszych i zachęcania do przyjmowania postaw otwartości do rozmowy, porozumienia i komunikacji.

Wiadomo, ze czym skorupka za młodu nasiąknie...

Zapraszamy pozostałe szkoły z terenu powiatu biłgorajskiego do kontaktu i współpracy !

STOP PRZEMOCY !

Interwencja w przypadku reakcji na przemoc domową polega na tym, aby w jak najkrótszym czasie, z wykorzystaniem określonych umiejętności, doświadczeń, zasobów i strategii, pomóc osobom przeżywającej kryzys, w uporaniu się ze stanem emocjonalnym (emocjami), który uniemożliwia im samodzielne poradzenie sobie z tą sytuacją.

Mówimy, że ktoś jest w kryzysie, jeżeli wydarzenia życiowe wywołują taki jego stan emocjonalny, że nie daje rady poradzić sobie własnymi siłami (psychicznymi, materialnymi) w dojściu do rozwiązań i znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji.

Kryzys jest wydarzeniem powodującym emocjonalny i umysłowy stres, wymagający zmian w sytuacji życiowej, których należy dokonać w ciągu krótkiego czasu. Im prędzej, tym lepiej. Gdy zmiany nie nastąpią, kryzys będzie się pogłębiał.

PAMIĘTAJMY !

Im szybsza jest reakcja na przemoc tym mniejsze spustoszenie wywoła ona w środowisku i w rodzinie. Tym mniejsze piętno odciśnie na całe życie w życiu ofiar przemocy domowej.

KAŻDY Z NAS MA MORALNY OBOWIĄZEK REAGOWANIA W CELU ZATRZYMANIA PRZEMOCY !

Gdzie szukać pomocy?
- W przypadku bycia ofiarą przemocy domowej, bądź jej świadkiem w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112, obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy. Można również zadzwonić na niebieską linię pod numerem 801 120 002 (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)

Gdzie można zgłosić przemoc?

Spotkanie profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Tereszpolu-Zaorenda.

25 kwietna 2023 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Zaorenda zrealizowaliśmy zajęcia profilaktyczna z zakresu efektywnej komunikacji wśród dzieci i młodzieży oraz w zamiarze podjętym przez szkołę do założenia Szkolnego Klubu Mediatora.

W spotkaniu wzięły udział klasy IV-VIII szkoły podstawowej, gdzie została przedstawiona tematyka konfliktów szkolnych i rówieśniczych. Omówiliśmy również działalność i funkcjonowanie Szkolnego Klubu Mediatora.

Przyszli mediatorzy szkolni podczas spotkania pogłębiali swoją wiedzę w zakresie:

- analizy struktury konfliktu,

- diagnozy potencjalnych zagrożeń wynikające z sytuacji spornych pomiędzy rówieśnikami,

- edukacji co do alternatywnych metod rozwiązywania sporów,

- psychologicznych uwarunkowań konfliktów,

- przeciwdziałania agresji szkolnej,

- wzajemnego wsparcia rówieśniczego w sytuacjach kryzysowych,

Uczniowie już wiedzą, że konflikty są nieuniknione, ale można rozwiązywać je w konstruktywny i polubowny sposób.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole jest priorytetowym celem Klubu co przez tego typu działania mają na celu stworzenie społeczności szkolnej jako bardziej przyjaznej, tolerancyjnej i bezpieczniejszej.

Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Kumple przeciwko przemocy".

W dniu 17 kwietnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień laureatom konkursu, pt.: „Kumple przeciwko przemocy”, którego organizatorem jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip wraz z p.o. dyrektora OIK Iloną Dzido gratulowali młodym artystom trudu i kreatywności jakie włożyli w tworzenie prac plastycznych. Akcentowali jak ważna jest reakcja i wrażliwość na przemoc rówieśniczą już na etapie szkolnym oraz zachęcali do odwagi w jej przeciwdziałaniu na poziomie uczniowskim.

Już od dziś, przez cały tydzień, tj. 17-21 kwietnia zapraszamy do obejrzenia prac plastycznych, które tworzą wystawę na I piętrze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, a wszystkim uczestnikom składamy raz jeszcze wielkie podziękowanie i gratulacje.

Projekt został sfinansowany w ramach otrzymanych środków od Gminy Miasta Biłgoraj z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Klub Mediatora Rówieśniczego w ZSBiO w Biłgoraju.

W dniu 04 kwietnia 2023 roku na zaproszenie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju realizowaliśmy kolejne spotkanie w celu kontynuacji tworzenia Klubu Mediatora Rówieśniczego.

Na zajęcia zgłosiła się 32-osobowa grupa uczniów chcących wdrożyć w szkole mediacje rówieśnicze, jako metodę rozwiązywania konfliktów uczniowskich, która polega na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora – ucznia.

Przyszli mediatorzy szkolni podczas warsztatów doskonalili swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne w zakresie:

🤝 analizy struktury konfliktu,

🤝 diagnozy potencjalnych zagrożeń wynikające z sytuacji spornych pomiędzy rówieśnikami,

🤝 edukacji co do alternatywnych metod rozwiązywania sporów,

🤝 psychologicznych uwarunkowań konfliktów,

🤝 przeciwdziałania agresji szkolnej,

🤝 wzajemnego wsparcia rówieśniczego w sytuacjach kryzysowych.

Uczniowie już wiedzą, że konflikty są nieuniknione, ale można rozwiązywać je w konstruktywny i polubowny sposób.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole jest priorytetowym celem Klubu co przez tego typu działania mają na celu stworzenie społeczności szkolnej jako bardziej przyjaznej, tolerancyjnej i bezpieczniejszej.

Z młodymi mediatorami będziemy spotykać się regularnie by ćwiczyć procedurę prowadzenia mediacji, rozmawiać na tematy związane z propagowaniem mediacji w środowisku rówieśniczym oraz przygotowywać uczniów do „wyłapywania” sporów i ich łagodzenia na poziomie uczniowskim w atmosferze poufności, wsparcia i wzajemnej pomocy.

Jeśli z pasją zdecydujemy się w kreatywny i praktyczny sposób wydobyć tkwiące w każdym uczniu zasoby twórcze to z pozoru nawet najtrudniejsze tematy mogą okazać się czystą przyjemnością do ich rozpracowywania.

Docenienie młodzieży jest bardzo ważne, ponieważ przyczynia się nie tylko do budowania ich poczucia własnej wartości oraz motywacji do dalszego rozwoju, ale również uwrażliwia ich serca na otaczający świat, a więc wyposaża w zasoby, z którymi pójdą w dorosłość.

Dlatego jako dorośli:

🫶 Słuchajmy tego, co mają do powiedzenia.

🫶 Uznawajmy ich sukcesy, chwalmy.

🫶 Dawaj szansę, aby mogli się rozwijać mimo porażki.

🫶 Rozmawiajmy z nimi pozytywnymi emocjami.

🫶 Twórzmy im bezpieczne środowisko zapewniając pozytywną przestrzeń.

🫶 Udzielajmy budującego feedbacku.

🫶 Angażujmy ich pozwalając brać udział w decyzjach, projektach i działaniach.

Happy group of friends with their hands together in the middle.