Klub Młodego Mediatora w ZSBiO w Biłgoraju.

W dniu 07 czerwca 2023 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju realizował kolejne spotkanie Klubu Młodego Mediatora w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Grupa 24 uczniów pracowała nad aktywnym słuchaniem (ważna cecha mediatora rówieśniczego), nad komunikacją oraz nad personą mediatora szkolnego. Było mocno warsztatowo, bo pracowaliśmy nie tylko w grupach, ale również w parach co pomogło każdemu indywidualnie na kształtowanie swojego warsztatu pracy.

To było już ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie KMM, gdzie uczniowie zgodnie określili, że w nowym roku szkolnym, po wakacyjnym odpoczynku wracamy do pracy nad warsztatem swoich własnych umiejętności, aby móc swoimi zasobami i wiedzą służyć społeczności szkolnej w razie powstania konfliktu rówieśniczego pomiędzy kolegami i koleżankami.

Dziękujemy młodym mediatorom za zaangażowanie i piękny, pełny zaangażowania udział w warsztatach oraz postawę godną naśladowania wśród innych uczniów.

Do zobaczenia Kochani Mediatorzy w przyszłym roku szkolnym !

Zapraszamy do udziału w II Partyzanckim Rajdzie Rowerowym na Osuchy.

Już drugi rok z rzędu Ośrodek Interwencji Kryzysowej jako partner wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej w Biłgoraju ma przyjemność zaprosić na Partyzancki Rajd Rowerowy - Osuchy, który zaplanowany został na 24 czerwca 2023 r.

Trasa przejazdu, tempo oraz stopień trudności dostosowany jest do amatorskiej jazdy, dlatego zachęcamy do udziału nawet okazjonalnych rowerzystów. Sprawdzamy stan techniczny rowerów, pompujemy koła, zakładamy odblaski i zapraszamy do zapisów !

Spotkanie profilaktyczne zrealizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju z uczniami Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu.

Dnia 29 maja 2023 roku na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu mieliśmy przyjemność odwiedzić uczniów i zrealizować spotkanie dotyczące przeciwdziałania przemocy szkolnej i rówieśniczej oraz omówić ideę powstawania Klubów Młodego Mediatora.

196 uczniów z klas I-VIII wzięło udział w spotkaniu, na którym przekonywaliśmy dlaczego warto rozwiązywać konflikty, dlaczego efektywna komunikacja jest w naszym życiu aż tak ważna oraz rozmawialiśmy o wielu innych, równie ważnych sprawach z życia szkolnego.

Do coraz więcej uczniów udaje nam się docierać i przekonywać, że mediacja jest dobrym sposobem na rozwiązywanie konfliktów oraz budowanie relacji rówieśniczych.

Na wstępie wyjaśnialiśmy czym jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w jakich sytuacjach się do niego można zgłosić oraz jaką pomoc można tam uzyskać. Podczas spotkania dzieci oraz młodzież poznali sposoby efektywnej komunikacji, dowiedzieli się jak reagować w sytuacjach konfliktów rówieśniczych oraz jak je rozwiązywać.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie !

ULOTKA INFORMACYJNA ŚWIADCZONEJ POMOCY PRZEZ OIK.

Udostępniamy najnowszą ulotkę informacyjną dotycząca dostępnych form świadczonej pomocy przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.

Zachęcamy do jej rozpropagowywania, udostępniania, a w przypadku zainteresowania przez instytucje działające na obszarze powiatu biłgorajskiego ulotką w formie papierowej prosimy o kontakt w celu uzgodnienia ilości i wysyłki na daną instytucję.

KONFERENCJA DOTYCZĄCA ZJAWISKA FAS/FASD

W dniu 25 maja 2023 r. odbyła się konferencja dotycząca zjawiska FAS, czyli alkoholowego zespołu płodowego. Konferencja odbyła się w Starostwie Powiatowym, a organizatorem szkolenia był Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, której przedstawicielem i prelegentem była dr Justyna Syroka.

Około 100 osób, w tym przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, psychologowie, terapeuci, przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Wioski Dziecięcej, kadra pedagogiczna szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, asystenci rodziny i inne służby działające w obszarze pomocy rodzinie wzięli udział w szkoleniu z zakresu FAS, które poprowadziła Pani dr Justyna Syroka z Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD.

FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy, jest to zespół wad i nieprawidłowości rozwoju pojawiające się u dziecka w okresie płodowym a później u noworodka, dziecka i dorosłego. Pojawia się na skutek spożywania alkoholu przez kobiety w czasie ciąży. To choroba nieuleczalna, dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Należy wskazać, że szkolenie miało zwrócić uwagę na zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FAS (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu) oraz ich opiekunów poprzez prowadzenie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD. Zadanie to realizowane jest w szczególności poprzez:

a)  Wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FAS/FASD.

b) Prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FAS/FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznym w domu.

c)  Prowadzenie indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD utworzony przy ROPS w Lublinie, jest jednostką samorządową o charakterze wojewódzkim. W Punkcie zatrudnieni zostali specjaliści, którzy tworzą Zespół diagnostyczny, który wykonuje kompleksową i bezpłatną diagnozę, w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego.

Kto może skorzystać z pomocy Ośrodka?

Oferta Punktu przeznaczona jest do mieszkańców województwa lubelskiego. Zainteresowane osoby mogą skorzystać z kompleksowej oferty pomocy dla dzieci z FAS/FASD oraz ich opiekunów, która obejmuje diagnozę oraz specjalistyczną pomoc: medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną. Z diagnozy mogą korzystać dzieci i młodzieży ucząca się (do 24 r.ż.) z rodzin biologicznych, adopcyjnych, lub dzieci będące pod opieką pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej. Do Punktu mogą dodatkowo być zgłaszane dzieci, które znajdują się pod opieką Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie. Ponadto dla rodziców lub opiekunów, wychowawców oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych będących pod opieką OA w Lublinie możliwe jest skorzystanie z pomocy psychologicznej polegającej na poradnictwie, psychoedukacji, grupie wsparcia, treningu pracy z dzieckiem.


Zapraszamy do obejrzenia relacji ze szkolenia:

https://www.facebook.com/btkredakcja/videos/1188174381868164

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie ROPS:

Spotkanie profilaktyczne z uczniami w Szkole Podstawowej Kardynała S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim.

W dniu 08 maja 2023 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim kontynuowaliśmy realizację kampanii wdrażania kompetencji mediacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom tematyki związanej z komunikacją, konfliktami szkolnymi oraz sposobami rozwiązywania ich za pomocą mediacji.

Uczniowie zapoznali się z tematyką mediacji szkolnych, zasadami mediacyjnymi oraz konfliktami szkolnymi, które mogą być mediowane. Zaprezentowane zostały uczniom zasady tworzenia Szkolnego Klubu Mediatora oraz jego podstawowe działania wskazując, jak ważny jest wzajemny dialog i porozumienie w sytuacjach konfliktowych.

Spotkanie zostało zrealizowane dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej.

Dziękujemy za udział Szkoły w ważnym dla nas procesie edukowania najmłodszych i zachęcania do przyjmowania postaw otwartości do rozmowy, porozumienia i komunikacji.

Wiadomo, ze czym skorupka za młodu nasiąknie...

Zapraszamy pozostałe szkoły z terenu powiatu biłgorajskiego do kontaktu i współpracy !

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne szkolenie dotyczące zjawiska FAS/FASD.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zaprasza psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów oraz osoby wszystkie osoby zainteresowane dla których tematyka FAS/FASD stanowi przedmiot zainteresowania jako dla specjalistów współpracujących z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami z terenu powiatu biłgorajskiego.

Szkolenie odbędzie się 25 maja 2023 r. w godzinach 09:45 – 12:15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj.

Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (z ang. – Fetal Alcohol Spectrum Disorder, skrót: FASD) jest ogólnym terminem, opisującym całe spektrum skutków rozwojowych, występujących u potomstwa matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki te mogą obejmować zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania i uczenia się; mogą trwać przez całe życie. Termin FASD nie jest terminem przeznaczonym do wykorzystania w diagnostyce klinicznej.

W tym obszarze mieszczą się:

– FAS (Fetal Alcohol Syndrom) – Płodowy Zespół Alkoholowy,
– pFAS (partial Fetal Alcohol Syndrom) – Częściowy Płodowy Zespół Alkoholowy,
– inne rozpoznania, takie jak np: Encefalopatia niepostępująca z ekspozycją na alkohol lub Zaburzenia neurobehawioralne z ekspozycją na alkohol – czasem pod nazwą: ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder), Poalkoholowe zaburzenia układu nerwowego lub FAE (Fetal Alcohol Efect) – Alkoholowy Efekt Płodowy czy Wady Wrodzone Spowodowane Alkoholem – Alcohol Related Birth Defects (ARBD).

Różnorodność nazw wynika z klasyfikacji, którymi posługują się diagności, jednak wszystkie je łączy wspólna etiologia, związana ze spożywaniem alkoholu przez matkę w czasie ciąży.


Nieprawidłowości w funkcjonowaniu dzieci z FASD dotyczą najczęściej:

1. zaburzeń rozwoju fizycznego, takich jak:

– zaniżony wzrost i waga,
– małogłowie,
– nieprawidłowy rozwój układu kostno-stawowego,
– niewłaściwe napięcie mięśniowe,
– zaburzenia równowagi i koordynacji,
– zaburzenia orientacji przestrzennej,
zaburzenia przetwarzania sensorycznego (widzenia i słyszenia, czucia głębokiego i powierzchniowego, w tym: bólu, temperatury czy głodu/sytości),
przetrwałych odruchów pierwotnych;

2. zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego, w szczególności:

– brak zdolności rozumienia i przewidywania konsekwencji swojego zachowania,
– skłonność do działania schematycznego,
– bezrefleksyjne naśladowanie zachowania i powtarzanie wypowiedzi innych,
– nadmierna ufność w stosunku do obcych, lepkość emocjonalna,
– problemy z nawiązywaniem i/lub utrzymaniem znajomości,
– nieumiejętność odczytywania emocji i „mowy ciała”,
–  skłonność do kłamstwa i kradzieży,
impulsywność, reaktywność;

3. zaburzeń funkcjonowania poznawczego:

– deficyty uwagi (często z nadpobudliwością) i pamięci,
– myślenia przyczynowo-skutkowego,
– planowania, niewystarczającej organizacji działań,
– trudności z uczeniem się matematyki,
– trudności z uczeniem się na błędach,
– przewidywania i wykonywania sekwencji czynności,
–  zdolności uogólniania i/lub analizy,
– myślenia abstrakcyjnego, (np. pojęcie czasu, wartości pieniądza),
– opóźnienia i zaburzenia mowy (jąkanie się, mowa niewyraźna, bełkotliwa, niegramatyczna).

co skutkuje trudnościami w osiąganiu samodzielności i nauce szkolnej oraz pojawieniem się zaburzeń wtórnych, będących skutkiem nieprawidłowego rozpoznania istoty problemów dziecka, niewłaściwej opieki lub jej braku.


Szkolenie z zakresu problematyki FAS/FASD oraz działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie poprowadzi dr Justyna Syroka – koordynator RPDiT oraz mgr Agnieszka Lembrych-Furtak – inspektor ds. edukacji i promocji w RPDiT.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD utworzony przy ROPS w Lublinie, jest jednostką samorządową o charakterze wojewódzkim. W Punkcie zatrudnieni zostali specjaliści, którzy tworzą Zespół diagnostyczny, który wykonuje kompleksową i bezpłatną diagnozę, w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego. W RPDiT FAS/FASD dzieci i młodzież otrzymują:

– diagnozę psychologiczną,

– diagnozę neurologiczną,

– diagnozę integracji odruchów,

– diagnozę psychiatryczną,

– diagnozę logopedyczną,

– diagnozę pediatryczną,

– diagnozę zaburzeń integracji sensomotorycznej,

– terapię integracji odruchów,

– terapię integracji sensomotorycznej.

Ponadto dla rodziców, opiekunów, wychowawców RPDiT  proponuje:

– indywidualny opis mocnych i słabych stron dziecka, wraz z zaleceniami dotyczącymi opieki i terapii wg indywidualnie określanego planu dla każdego dziecka,

– uczestnictwo w grupie wsparcia,

– poradnictwo psychologiczne,

– konsultacje indywidualne,

– psychoedukację.

Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom zjawiska FAS/FASD, jego charakterystykę, rozpoznawalność, możliwości zaradcze oraz informacje edukacyjne co do działalności i funkcjonowania RPDiT.

              UWAGA !!

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz charakter warsztatowy spotkania zapisy na szkolenie prosimy przesyłać na adres: oikbilgoraj@gmail.com do dnia 12 maja 2023 roku.                          

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeń wraz z podpisanym oświadczeniem RODO.

Szkolenie jest nieodpłatne.

STOP PRZEMOCY !

Interwencja w przypadku reakcji na przemoc domową polega na tym, aby w jak najkrótszym czasie, z wykorzystaniem określonych umiejętności, doświadczeń, zasobów i strategii, pomóc osobom przeżywającej kryzys, w uporaniu się ze stanem emocjonalnym (emocjami), który uniemożliwia im samodzielne poradzenie sobie z tą sytuacją.

Mówimy, że ktoś jest w kryzysie, jeżeli wydarzenia życiowe wywołują taki jego stan emocjonalny, że nie daje rady poradzić sobie własnymi siłami (psychicznymi, materialnymi) w dojściu do rozwiązań i znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji.

Kryzys jest wydarzeniem powodującym emocjonalny i umysłowy stres, wymagający zmian w sytuacji życiowej, których należy dokonać w ciągu krótkiego czasu. Im prędzej, tym lepiej. Gdy zmiany nie nastąpią, kryzys będzie się pogłębiał.

PAMIĘTAJMY !

Im szybsza jest reakcja na przemoc tym mniejsze spustoszenie wywoła ona w środowisku i w rodzinie. Tym mniejsze piętno odciśnie na całe życie w życiu ofiar przemocy domowej.

KAŻDY Z NAS MA MORALNY OBOWIĄZEK REAGOWANIA W CELU ZATRZYMANIA PRZEMOCY !

Gdzie szukać pomocy?
- W przypadku bycia ofiarą przemocy domowej, bądź jej świadkiem w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112, obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy. Można również zadzwonić na niebieską linię pod numerem 801 120 002 (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)

Gdzie można zgłosić przemoc?

Kampania Klubu Młodego Mediatora w szkołach powiatu biłgorajskiego.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju jest w trakcie realizowania kampanii społecznej wdrażającej do szkół Klub Młodego Mediatora. Zapraszamy szkoły zainteresowane współpracą !

  • Na czym polega kampania prowadzona przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju dotycząca tworzenia Klubów Młodego Mediatora w szkołach ?
  • Czemu ma służyć powstanie Klubu w szkole?
  • Jakie wartości chcemy utrwalać wśród uczniów ?

Te i garść innych informacji wyjaśniamy w załączonym wywiadzie. Zapraszamy i zachęcamy do odsłuchania.

https://www.facebook.com/osrodekinterwencji.kryzysowej.35/videos/558291083079872

Posiadanie i posługiwanie się umiejętnościami komunikacyjnymi jest niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie, do pełnienia, coraz to nowszych i bardziej złożonych ról społecznych jakich wymaga od nas świat. Technologie, które przytłaczają dzieci i młodzież niestety nie sprzyjają nauce komunikacji i kontaktom interpersonalnym, gdzie zaangażowane są nie tylko słowa, ale i emocje.

Przyjmując założenie, że proces edukacyjny jest ciągiem kontaktów interpersonalnych, wzajemnych oczekiwań, interakcji, dążeń do wyrażania siebie poprzez różnorodne procesy komunikacyjne, można stwierdzić, że w edukacji komunikowanie się jest jednym z najważniejszych czynników rozstrzygających o jej przebiegu i jakości tego procesu.

Stąd właśnie została zainicjowana kampania społeczna dotycząca Klubów Młodego Mediatora do której serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły z powiatu biłgorajskiego.

Z dumą informujemy, że w ubiegłym roku do kampanii realizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju dotyczącej profilaktyki z zakresu przeciwdziałania konfliktom szkolnym oraz metodyki ich rozwiązywania za pomocą mediacji przystąpiły następujące szkoły:

⭐️ Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

⭐️ I LO im. ONZ w Biłgoraju

⭐️ Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

⭐️ Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

⭐️ Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Biłgoraju

⭐️ Szkoła Podstawowa Nr. 5 w Biłgoraju

⭐️ Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju

⭐️ Szkoła Podstawowa we Frampolu

⭐️ Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

⭐️ Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej

⭐️ Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie

⭐️ Szkoła Podstawowa w Gromadzie

W związku z kontynuacją zajęć profilaktycznych w 2023 roku dotyczących idei mediacji zachęcamy i zapraszamy do współpracy szkoły z terenu powiatu biłgorajskiego do wdrażania w swoich placówkach zajęć z zakresu komunikacji, przeciwdziałania agresji i przemocy szkolnej oraz edukacji w aspekcie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów jakim jest mediacja.

👉 Propozycja Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest wynikiem prowadzonych przez Ośrodek zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej i profilaktyki przeciwdziałania przemocy oraz sytuacji kryzysowych w rodzinach.

👉 Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, a możliwość skorzystania z nich będzie uzależniona od poziomu zainteresowania placówek i kolejności zgłoszeń.

👉 W razie zainteresowania prosimy o kontakt indywidualny pod numerem 84 686 41 82 celem ustalenia terminu.

Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Kumple przeciwko przemocy".

W dniu 17 kwietnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień laureatom konkursu, pt.: „Kumple przeciwko przemocy”, którego organizatorem jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip wraz z p.o. dyrektora OIK Iloną Dzido gratulowali młodym artystom trudu i kreatywności jakie włożyli w tworzenie prac plastycznych. Akcentowali jak ważna jest reakcja i wrażliwość na przemoc rówieśniczą już na etapie szkolnym oraz zachęcali do odwagi w jej przeciwdziałaniu na poziomie uczniowskim.

Już od dziś, przez cały tydzień, tj. 17-21 kwietnia zapraszamy do obejrzenia prac plastycznych, które tworzą wystawę na I piętrze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, a wszystkim uczestnikom składamy raz jeszcze wielkie podziękowanie i gratulacje.

Projekt został sfinansowany w ramach otrzymanych środków od Gminy Miasta Biłgoraj z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.