Zapraszamy do zapisów na bezpłatne szkolenie dotyczące zjawiska FAS/FASD.

Opublikowano: 9 maja, 2023

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zaprasza psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów oraz osoby wszystkie osoby zainteresowane dla których tematyka FAS/FASD stanowi przedmiot zainteresowania jako dla specjalistów współpracujących z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami z terenu powiatu biłgorajskiego.

Szkolenie odbędzie się 25 maja 2023 r. w godzinach 09:45 – 12:15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj.

Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (z ang. – Fetal Alcohol Spectrum Disorder, skrót: FASD) jest ogólnym terminem, opisującym całe spektrum skutków rozwojowych, występujących u potomstwa matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki te mogą obejmować zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania i uczenia się; mogą trwać przez całe życie. Termin FASD nie jest terminem przeznaczonym do wykorzystania w diagnostyce klinicznej.

W tym obszarze mieszczą się:

– FAS (Fetal Alcohol Syndrom) – Płodowy Zespół Alkoholowy,
– pFAS (partial Fetal Alcohol Syndrom) – Częściowy Płodowy Zespół Alkoholowy,
– inne rozpoznania, takie jak np: Encefalopatia niepostępująca z ekspozycją na alkohol lub Zaburzenia neurobehawioralne z ekspozycją na alkohol – czasem pod nazwą: ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder), Poalkoholowe zaburzenia układu nerwowego lub FAE (Fetal Alcohol Efect) – Alkoholowy Efekt Płodowy czy Wady Wrodzone Spowodowane Alkoholem – Alcohol Related Birth Defects (ARBD).

Różnorodność nazw wynika z klasyfikacji, którymi posługują się diagności, jednak wszystkie je łączy wspólna etiologia, związana ze spożywaniem alkoholu przez matkę w czasie ciąży.


Nieprawidłowości w funkcjonowaniu dzieci z FASD dotyczą najczęściej:

1. zaburzeń rozwoju fizycznego, takich jak:

– zaniżony wzrost i waga,
– małogłowie,
– nieprawidłowy rozwój układu kostno-stawowego,
– niewłaściwe napięcie mięśniowe,
– zaburzenia równowagi i koordynacji,
– zaburzenia orientacji przestrzennej,
zaburzenia przetwarzania sensorycznego (widzenia i słyszenia, czucia głębokiego i powierzchniowego, w tym: bólu, temperatury czy głodu/sytości),
przetrwałych odruchów pierwotnych;

2. zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego, w szczególności:

– brak zdolności rozumienia i przewidywania konsekwencji swojego zachowania,
– skłonność do działania schematycznego,
– bezrefleksyjne naśladowanie zachowania i powtarzanie wypowiedzi innych,
– nadmierna ufność w stosunku do obcych, lepkość emocjonalna,
– problemy z nawiązywaniem i/lub utrzymaniem znajomości,
– nieumiejętność odczytywania emocji i „mowy ciała”,
–  skłonność do kłamstwa i kradzieży,
impulsywność, reaktywność;

3. zaburzeń funkcjonowania poznawczego:

– deficyty uwagi (często z nadpobudliwością) i pamięci,
– myślenia przyczynowo-skutkowego,
– planowania, niewystarczającej organizacji działań,
– trudności z uczeniem się matematyki,
– trudności z uczeniem się na błędach,
– przewidywania i wykonywania sekwencji czynności,
–  zdolności uogólniania i/lub analizy,
– myślenia abstrakcyjnego, (np. pojęcie czasu, wartości pieniądza),
– opóźnienia i zaburzenia mowy (jąkanie się, mowa niewyraźna, bełkotliwa, niegramatyczna).

co skutkuje trudnościami w osiąganiu samodzielności i nauce szkolnej oraz pojawieniem się zaburzeń wtórnych, będących skutkiem nieprawidłowego rozpoznania istoty problemów dziecka, niewłaściwej opieki lub jej braku.


Szkolenie z zakresu problematyki FAS/FASD oraz działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie poprowadzi dr Justyna Syroka – koordynator RPDiT oraz mgr Agnieszka Lembrych-Furtak – inspektor ds. edukacji i promocji w RPDiT.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD utworzony przy ROPS w Lublinie, jest jednostką samorządową o charakterze wojewódzkim. W Punkcie zatrudnieni zostali specjaliści, którzy tworzą Zespół diagnostyczny, który wykonuje kompleksową i bezpłatną diagnozę, w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego. W RPDiT FAS/FASD dzieci i młodzież otrzymują:

– diagnozę psychologiczną,

– diagnozę neurologiczną,

– diagnozę integracji odruchów,

– diagnozę psychiatryczną,

– diagnozę logopedyczną,

– diagnozę pediatryczną,

– diagnozę zaburzeń integracji sensomotorycznej,

– terapię integracji odruchów,

– terapię integracji sensomotorycznej.

Ponadto dla rodziców, opiekunów, wychowawców RPDiT  proponuje:

– indywidualny opis mocnych i słabych stron dziecka, wraz z zaleceniami dotyczącymi opieki i terapii wg indywidualnie określanego planu dla każdego dziecka,

– uczestnictwo w grupie wsparcia,

– poradnictwo psychologiczne,

– konsultacje indywidualne,

– psychoedukację.

Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom zjawiska FAS/FASD, jego charakterystykę, rozpoznawalność, możliwości zaradcze oraz informacje edukacyjne co do działalności i funkcjonowania RPDiT.

              UWAGA !!

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz charakter warsztatowy spotkania zapisy na szkolenie prosimy przesyłać na adres: oikbilgoraj@gmail.com do dnia 12 maja 2023 roku.                          

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeń wraz z podpisanym oświadczeniem RODO.

Szkolenie jest nieodpłatne.

Podobne posty

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

Opublikowano: 14 maja, 2024
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

Opublikowano: 8 maja, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone