Cel działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań (tj. specjalistyczna pomoc psychologiczna, poradnictwo mediacyjne, prawne, rodzinne oraz schronienie do 3 miesięcy) podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Świadczenie to przyznaje się osobom i rodzinom bezpłatnie bez względu na posiadany przez nie dochód. Udzielanie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej nie wymaga ponadto wydania decyzji administracyjnej.

Osoba jest w kryzysie, jeśli wydarzenia z jej życia wywołują taki stan emocjonalny, że nie jest ona w stanie samodzielnie poradzić sobie w znalezieniu rozwiązań i wyjścia z trudnej sytuacji. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej, a także umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencja kryzysowa jest aktywnym i krótkotrwałym oddziaływaniem mającym na celu wykorzystanie określonych umiejętności, doświadczeń, zasobów i strategii, aby pomóc osobie przeżywającej kryzys uporać się ze stanem emocjonalnym, który uniemożliwia jej poradzenie sobie z zaistniałą sytuacją.

Pomoc interwencyjna świadczona jest na rzecz osób, które:

  • doznają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, ofiarom napadu, pobicia, maltretowania i znęcania;
  • czują się przeciążone psychicznie, doświadczają nagromadzenia trudności w życiu swojej rodziny (np. kryzysy małżeńskie, wychowawcze);
  • doświadczyły silnych przeżyć: katastrofy, wypadku, pożaru, etc.;
  • znajdują się w ostrych sytuacjach kryzysowych: myśli samobójcze, żałoba, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą, utrata pracy;
  • czują się „przygniecione” nagłymi kłopotami, trudnościami, problemami;
  • pomagają innym w sytuacji kryzysu.
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone