Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu biłgorajskiego

Opublikowano: 17 lutego, 2022

Kochani uczniowie, rodzice, nauczyciele!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu biłgorajskiego. Tematyka konkursu to propagowanie postaw trzeźwości, co ma ścisły związek z naszymi fundamentalnymi działaniami profilaktycznymi jako podejmowanie wszelkich inicjatyw przeciwdziałania przemocy.

Wystawa prac konkursowych zostanie zaprezentowana w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości przypadającego na 11 kwietnia 2022r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, gdzie na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„POSTAWA TRZEŹWOŚCI NIE SPRAWI CI TRUDNOŚCI - ODRZUĆ UZALEŻNIENIA I SPEŁNIAJ MARZENIA!”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Postawa trzeźwości nie sprawi ci trudności – odrzuć uzależnienia i spełniaj marzenia!”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, e- mail: oik.bilgoraj@gmail.com , nr tel.: (84) 686-41-82, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Koordynatorem Konkursu jest Ilona Dzido p.o. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, tel. (84) 686-41-82.
 • 2. CELE KONKURSU

Konkurs plastyczny ma na celu:

 • propagowanie idei trzeźwości wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży,
 • afirmowanie prawidłowych postaw społecznych opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości,
 • eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w grupie rówieśniczej i w rodzinie lub w środowisku rodzinnym,
 • uświadomienie możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych bez sięgania po środki odurzające i alkohol,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w społeczności szkolnej.
 • 3. ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z obszaru powiatu biłgorajskiego.
 2. Kategorie wiekowe: a. klasy I – IV szkoły podstawowej, b. klasy V – VIII szkoły podstawowej.
 • 4. PRACA KONKURSOWA
 1. Konkurs plastyczny ma na celu promować postawę trzeźwości i afirmować prawidłowe zachowania społeczne oparte na wzajemnym szacunku, życzliwości i pomocy
 2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 3. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem tematyki;
 4. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm)
 5. forma i technika – technika płaska, wykonanie: sposób dowolny,
 6. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 7. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.
 8. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • 5. WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesyłać w terminie do dnia 31 marca 2022 roku na adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj za pośrednictwem sekretariatu szkoły, do której uczęszcza uczeń lub dostarczone osobiście na adres Ośrodka.
 4. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 31 marca 2022 r.
 5. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinien się znaleźć dopisek: „Praca na konkurs – „Postawa trzeźwości nie sprawi ci trudności – odrzuć uzależnienia
  i spełniaj marzenia!”
 6. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską
  o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 3 decyduje data stempla pocztowego.
 7. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.
 • 6. KOMISJA KONKURSOWA
 1. P.o. dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech członków.
 2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
 3. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • 7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 1. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:
 2. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 3. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 4. sposób ujęcia tematu,
 5. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka itp.
 6. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.
 7. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia w każdej z kategorii określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 08 kwietnia 2021 roku. Informacja o terminie, miejscu
  i czasie ogłoszenia wyników Konkursu oraz miejscu wystawy prac konkursowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 • 8. EKSPOZYCJA PRAC
 1. Prace uczestników Konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie w dniu 11 kwietnia 2022 roku. Informacja o miejscu wystawy prac konkursowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.
 • 9. NAGRODY W KONKURSIE
 1. Zwycięzcy Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród dnia 11 kwietnia 2022 roku. Informacja o miejscu i czasie wręczenia nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz przekazana drogą mailową do szkół laureatów Konkursu.
 2. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w trzech kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe - nagrody ufundowane przez Organizatora.
 3. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 • 10. DANE OSOBOWE
 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 2. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
  i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 3. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
 4. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.
 • 11. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

Załączniki do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (osoby niepełnoletnie).

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu METRYCZKA

 1. Imię i nazwisko ucznia: 
 2. Klasa:
 3. Nazwa szkoły: 
 4. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz adres e–mail:

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Nazwa szkoły: 

Adres szkoły:

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego przygotowano pracę:

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego:

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a …………………………………..................................................

jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ……………………….…………………………………, będącego autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonego przez szkołę: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. klasa: …………, do konkursu plastycznego „Postawa trzeźwości nie sprawi ci trudności – odrzuć uzależnienia i spełniaj marzenia!”, organizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu biłgorajskiego (zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju
i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: a) publiczne prezentowanie, b) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami.

Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne.

............…………………………..                                                                                          …..........…………………………..

(data i podpis - przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)                                                              (data i podpis Organizatora)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

złożone w dniu ………………………… w …………………………………………………………. przez: ………………………..…………………………………………………………………………………..

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ……………………………………..…………………........ uczącego się w klasie ..........................
w szkole..................................................................................................................................................... niniejszym wyrażam zgodę na: Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu „Postawa trzeźwości nie sprawi ci trudności – odrzuć uzależnienia i spełniaj marzenia!”, organizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10,
23-400 Biłgoraj oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).

 1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
 2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronach internetowych.
 3. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
 4. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

........................................…………………………..……….

(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/

opiekun prawny autora)

Podobne posty

Grupa wsparcia dla kobiet - zapraszamy do zapisów !

Opublikowano: 11 kwietnia, 2024
Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne 2024 rok.

Opublikowano: 28 marca, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone